Regulamin

Regulamin sklepu Urmedica

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Urmedica prowadzi sprzedaż pakietów badań krwi poprzez stronę internetową pod adresem https://urmedica.pl/. Firma znajduje się pod adresem ul. Artura Międzyrzeckiego 36, 83-000 Pruszcz Gdański, a jej numer NIP to 5831373166.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży pakietów badań krwi przez sklep Urmedica oraz korzystania z usług świadczonych przez sklep.

1.3. Korzystanie ze sklepu Urmedica oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.4. Sprzedaż produktów realizuje Marzena Urbaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą URMEDICA z siedzibą przy ul. Artura Międzyrzeckiego 36, Pruszcz Gdański, o kodzie pocztowym 83-000, w woj. Pomorskim, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 5831373166.

§2. Zawarcie umowy

2.1. Umowa sprzedaży pakietu badań krwi zawierana jest między sklepem Urmedica, a klientem dokonującym zakupu na stronie internetowej sklepu.

2.2. W celu dokonania zakupu, klient musi zaakceptować regulamin sklepu oraz podać swoje dane osobowe.

2.3. Potwierdzenie dokonania zakupu następuje poprzez przesłanie na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia zawarcia umowy.

§3. Ceny i płatności

3.1. Ceny pakietów badań krwi podane na stronie internetowej sklepu Urmedica są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.2. Klient może dokonać płatności za zakupione usługi za pomocą Przelewy24, przelewu na rachunek bankowy podany w wiadomości potwierdzającej zamówienie lub płatność na miejscu.

§4. Dostawa

4.1. Usługa polega na wykonaniu badań krwi u klienta lub w gabinecie zabiegowym przez wykwalifikowanego pracownika sklepu Urmedica.

4.2. Po zakupie prosimy o kontakt w celu rezerwacji terminu przeprowadzenia badania. Rezerwacji terminu można dokonać również samodzielnie za pomocą strony internetowej.

4.3. Wyniki badań będą przekazane klientowi drogą elektroniczną.

§5. Prawa autorskie

5.1. Wszelkie prawa autorskie do strony internetowej sklepu Urmedica oraz do treści na niej zamieszczonych należą do sklepu.

5.2. Kopiowanie, dystrybucja oraz wykorzystywanie treści ze strony internetowej sklepu bez zgody sklepu jest zabronione.

§6. Ochrona danych osobowych

6.1. Sklep Urmedica zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep Urmedica w celu realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką Prywatności sklepu Urmedica, dostępną na stronie internetowej sklepu.

6.3. Sklep Urmedica gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych klientów.

6.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

§7. Reklamacje

7.1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usługi świadczonej przez sklep Urmedica w ciągu 14 dni od otrzymania wyników badań.

7.2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres sklepu Urmedica lub za pomocą adresu e-mail podanego na stronie internetowej sklepu.

7.3. Sklep Urmedica zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§8. Postanowienia końcowe

8.1. Sklep Urmedica zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

8.3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu oraz może zostać udostępniony klientowi na jego życzenie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.

8.5. Wszelkie spory wynikłe między sklepem Urmedica, a klientem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.

8.6. Wszelkie umowy zawierane między sklepem Urmedica, a klientem są zawierane w języku polskim.

8.7. Sklep Urmedica nie odpowiada za niedogodności lub szkody wynikłe z korzystania z usług oferowanych przez sklep.

8.8. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

8.9. W przypadku stwierdzenia przez sklep Urmedica naruszenia przez klienta postanowień regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi.

8.10. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu Urmedica, w tym zdjęcia, teksty i grafiki są własnością sklepu Urmedica i stanowią jego własność intelektualną.

8.11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku i zastępuje wszystkie poprzednie regulaminy.

8.12. Klient dokonujący zamówienia po dniu wejścia w życie regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.

8.13. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące regulaminu można kierować na adres e-mail podany na stronie internetowej sklepu.

§9. Odstąpienie od umowy

9.1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, przed rozpoczęciem badania.

9.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przed rozpoczęciem badania

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem badania, Sprzedawca zwraca klientowi całą zapłaconą przez niego kwotę, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy